Členská schôdza

 

 

Výbor Obvodnej organizácie č.1 SRZ MsO Dubnica nad Váhom Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční

12. marca 2017 o 9,00 hod. vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

Program:

 1./ Otvorenie.

 2./ Voľba návrhovej, mandátovej komisie.

 3. / Správa o činnosti ObO č.1za rok 2016.

 4. / Správa hlavného hospodára.

 5./ Správa o finančnom  hospodárení MsO za rok 2016.

 6. / Správa kontrolnej a revíznej komisie.

 7./ Plán práce a hlavných úloh na rok 2017.

 8./ Správa z konferencie SRZ MsO zvoleného delegáta na ČS.

 9./ Správa mandátovej komisie.

 10./ Voľby delegátov na konferenciu MsO SRZ.

 11./ Diskusia.

 12./ Návrh na uznesenie.

 13./ Záver.

 

Upozorňujeme členov, že účasť na členskej schôdzi podľa § 6 ods. 2.písm. b) stanov SRZ patrí medzi základné povinnosti člena a podľa § 8 ods. 2 písm. b) a c) môže byť udelená finančná pokuta alebo odňatie, nevydanie povolenia na lov rýb na dobu až troch rokov. Na schôdzi budú vylosovaní 4 prítomní členovia, ktorí obdržia domácu povolenku na kaprové vody zdarma !

 

 

Daniel Báleš                             Miroslav Duraj

predseda ObO č.1                      tajomník ObO č.1

 

TOPlist